+98 (051) 41414 info[at]nafispart.com

بازدید فرماندار شهرستان زبرخان به همراه مدیران دستگاه های اجرایی

بازدید فرماندار شهرستان زبرخان به همراه مدیران دستگاه های اجرایی

بازدید فرماندار شهرستان زبرخان به همراه مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان در قالب طرح سه شنبه های صنعت از پروژه خودروسازی گروه صنعتی نفیس پارتدر حـال ارسـال ...
نظر شمـا بـا موفقیت ارسـال شد